UD Town
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4
TwitterBrightFacebook

CONTACT US

UDONTHANI

88 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ +66 42 932 999

88 Tongyai Rd., Makkaeng,
Mueang, Udonthani 41000
Information +66 42 932 999

สอบถามเกี่ยวกับพื้นที่ 

1.ติดต่อเช่าพื้นที่ร้านค้า ฝั่งยูดี ทาวน์ 
 - คุณอลงค์กร โทร.+66 81 544 8889
 - คุณราศรี โทร. +66 80 411 5440

2.ติดต่อเช่าพื้นที่ ฝั่งยูดี บาซาร์
 - คุณชมพูนุช โทร. +66 86 455 3099

3.ติดต่อเช่าพื้นที่จัดกิจกรรม
 - คุณณัฐวุฒิ โทร. +66  86 448 6573

4.ติดต่อเช่าพื้นที่ถนนคนเดิน 
 - คุณสุภาวดี โทร. +66 88 024 3335

5.ติดต่อเช่าพื้นที่สื่อโฆษณา
- คุณรสรินทร์ โทร. +66 87 424 2200


ALWAYS ON CO.,LTD WWW.ALWAYSON.CO.TH